Kategorie

Prawo do odstąpienia

(Załącznik do Regulaminu sklepu internetowego www.artemix.com.pl dla Konsumentów, którzy zawarli Umowę na odległość.)

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

1. Odstąpienie od umowy

 

1.1 Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta opublikowanej w Dz.U.RP poz. 827.

 

1.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

1.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę:

 

FELIX DEVELOPMENT I. Kwiatkowski Sp. J.

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 13/9

Telefon: +48 22 862 14 51

Email: [email protected]

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli na nośniku trwałym (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

1.4 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziecie Państwo w dalszej części pouczenia - pkt. 3.

 

1.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

 

2.1 W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

2.2 Zaznaczamy, że Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

2.3 W przypadku zwrotu rzeczy do przesyłki prosimy o dołączenie oryginału paragonu lub kopii faktury zakupu.

 

2.4 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

 

FELIX DEVELOPMENT I. Kwiatkowski Sp. J.

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 13/9

 

2.5 Informujemy, że będziecie Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do naszej firmy.

 

2.6 Informujemy, także że odpowiadają Państwo finansowo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

2.7. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów przecenionych w zakresie wad wyspecyfikowanych dla konkretnego asortymentu. W tym też zakresie Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi. W zakresie wad mających ujawnić się w przyszłości w sprzedanej rzeczy używanej, odpowiedzialność taka ograniczona zostaje do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy.

 

 

3. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

FELIX DEVELOPMENT I. Kwiatkowski Sp. J.

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 13/9

Telefon: +48 22 862 14 51

Email: [email protected]

 

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*):

 

Lp.

Produkt

Liczba sztuk

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 


Data zawarcia umowy/odbioru(*): ……………………………………………………………………

 

- Numer paragonu/faktury(*) zakupu: ……………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

- Zwrot pieniężny za wyżej wymienione produkty proszę/prosimy(*) przesłać na rachunek bankowy o numerze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

……………………………………………………………………………………………………………… Data: ……………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić